A Történelmi Témaparkban zajló programok kétségkívül nagyon izgalmasak és érdekesek is, de jelentős részük bizony nem veszélytelen. Ezért is különösen fontos, hogy a látogatók szigorúan betartsák az alábbi szabályokat. Kérjük, figyelmesen olvassa végig az alábbiakat, és az abban foglaltakat tartsa be, illetve ügyeljen rá, hogy a felügyeletére bízott gyermekek is ezt tegyék!

Tartalmas időtöltést, maradandó és izgalmas élményekeben gazdag látogatást kívánunk minden látogatónknak!

A JEGYVÁSÁRLÁSHOZ ÉS A TÖRTÉNELMI TÉMAPARK LÁTOGATÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Savaria Napok és Borfesztivál (továbbiakban Rendezvény) szervezője a Savaria Turizmus
Nonprofit Kft. (továbbiakban Rendező).
A Történelmi Témaparkba szóló jegyvásárlással, illetve kedvezményes, vagy térítésmentes
jegy igénybevételével, a Történelmi Témapark területén zajló programokon való részvétellel a
Látogató elfogadja a Rendező által létrehozott, a Rendezvény előadásaira vonatkozó jelen
szerződési feltételeket.
A TÖRTÉNELMI TÉMAPARKBA TÖRTÉNŐ BELÉPÉSRŐL
A belépésre jogosító jegy birtokában Ön a látogatók elől el nem zárt területeken szabadon
mozoghat. A Témapark és a programok természetéből fakadóan a szervezők nem tudják
garantálni, hogy Ön a küzdőtéren zajló előadásokat teljes egészében nyomon tudja követni. A
Történelmi Témaparkba szóló karszalagos belépőjegy a rendezvényterületre történő belépésre
jogosít, helyfoglalást nem biztosít. Amennyiben a Témaparkban felállított lelátón van szabad
hely, úgy a Látogató jogosult bármely szabad hely elfoglalására. Abban az esetben, ha a lelátón
nincs szabad hely, a Rendező nem kötelezhető a napi karszalag árának visszatérítésére. A napi
karszalagok árának visszaigénylésére semmilyen okból és módon nincs lehetőség.
A LELÁTÓ HASZNÁLATÁRÓL
A nézőtérként megépített lelátó mindenki számára saját felelősségére használható. A lelátón
történő, rendeltetésszerű használat során történt baleset, személyi sérülés esetében Rendező
csak abban az esetben intézkedik, amennyiben a balesetet a sérült azonnal bejelenti a
Rendezőnek, arról a helyszínen jegyzőkönyv, fotódokumentáció készül, melyet mind Rendező,
mind Látogató kézjegyével hitelesít, tanúk jelenlétében. A lelátón elhagyott, onnan leesett
tárgyakért Rendező semmilyen felelősséget nem vállal. A rossz egészségügyi állapotból fakadó
sérülésekért Rendező semmilyen felelősséget nem vállal.
A TÉMAPARKBAN ELVÁRT VISELKEDÉSRŐL
A Témaparkban zajló programok egy része kifejezetten veszélyes eszközök használatával zajlik.
Ezeket az eszközöket képzett és gyakorlott szakemberek kezelik. A legnagyobb körültekintés
mellett is fennállhat sérülésveszély a megfelelő védőtávolság be nem tartása esetén. Bizonyos
programok alatt a Témapark egyes részeit a rendezők a látogatók biztonsága érdekében
kiürítik.
A kordonokkal, vagy egyéb módon lezárt területekre bemenni szigorúan tilos és életveszélyes, a
lezárt területeken történt balesetekért, illetve anyagi kárért a rendezők semmilyen
felelősséget nem vállalnak.
Nyomatékosan kérjük, hogy a rendezők kéréseinek Önnön és mindannyiuk biztonsága érdekében
minden esetben habozás nélkül tegyenek eleget! A szervezők fenntartják maguknak a jogot,
hogy a biztonsági szabályokat megszegő látogatókat kiutasítsák a Témapark területéről.
A
Témaparkot minden látogató szigorúan saját felelősségére látogatja. A Témapark jellegéből
adódóan a benne található építmények és közlekedési utak egy része ideiglenes jellegű. Az
utak minőségéből eredő, illetve az ideiglenes építményekről leváló tárgyak által okozott
sérülésekért, illetve anyagi károkért a Rendező semmilyen felelősséget nem vállal.
A Rendező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a
Történelmi Témapark területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos
a Rendezvény területére pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy
gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, illetve egyéb, a
közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban meghatározott,
közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. Drónt a Rendezvény területére behozni
kizárólag abban az esetben lehet, ha a Látogató rendelkezik a Rendező előzetes, írásos
engedélyével. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet
be.
GYERMEKEK ÉS IDŐSEK BELÉPÉSÉRŐL
A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes
kísérővel léphetnek be a belépőjegyes rendezvényekre, és csak nagykorú cselekvőképes
kísérővel tartózkodhatnak ott. 7 éves kor felett minden esetben kötelező a jegyváltás. Hetven
év feletti látogatók számára a belépés ingyenes. Ennek igazolása személyazonosításra alkalmas
okmánnyal történik.
KEREKESSZÉKKEL KÖZLEKEDŐK JEGYVÁLTÁSA
A kerekesszékkel közlekedő személyeknek és kísérőjüknek számára teljes árú belépőjegyet
szükséges váltani a Történelmi Témaparkba történő belépéshez. Kérjük, hogy ilyen esetben
kérjék a helyszínen tartózkodó munkatársak segítségét a biztonságos és célszerű
helyválasztásban.
HÁZIÁLLATOK BELÉPÉSÉRŐL
A Történelmi Témapark területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető
kutyákon és rendőrségi kutyákon kívül háziállat nem vihető be.

A Rendező javasolja, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a segítő kutyák
behozatala esetén a következő feltételeknek a Látogató megfelelni szíveskedjen. A vakvezető
és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében szájkosár használata nem kötelező, de
megléte ajánlott. Amennyiben a Látogató úgy ítéli meg, hogy segítő kutyája a túlzott
audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagál, vagy túlzottan szenzitív, akkor a
Rendezvény ideje alatt szájpórázt, esetlegesen szájkosarat helyezzen fel segítő kutyájára. A
segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a
kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről
kitiltható.
KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL
A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a
Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők,
sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a
Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának,
megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag
kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a
beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a
Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és
kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben
részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés
hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére),
többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz
közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon
ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.
A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag
személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép)
integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá
az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem
hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon
szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem
sértheti. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, illetve afelett drón
használatával video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a Rendező előzetes, írásos
engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a
Rendezvény biztonságát nem veszélyeztetve lehet.
A Rendező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben
írtakat megszegik.
EGYÉB
A Rendező fenntartja a jogot a fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a
Rendezvényben történt kisebb vagy indokolt esetben nagyobb változtatásra. Esős idő esetén
esernyő helyett esőköpeny használata javasolt.
A Rendezvény területén a Rendező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle
gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
A Rendezvény területén a Rendező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró
közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a
Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a
jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat
követi.
A Rendező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy
egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető
jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.
A Rendezvényt a Rendező rossz idő esetén is megtarthatja. A Rendezvény vagy annak adott
része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Rendezőt a hatóságok kötelezik
annak felfüggesztésére vagy bezárására, illetve, ha valamely esemény a körülmények általi
veszélyeztetettség miatt biztonságosan nem megtartható. Ennek megítélése a hatóságok és a
Rendező joga és feladata.
A Rendező a műsorváltoztatás jogát fenntartja.