Adatvédelem

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (a továbbiakban a „Társaság”), mint a portál üzemeltetője és megbízásából a portál szerkesztési és karbantartási feladatait ellátó e.Sence Technology Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megtesz minden tőle telhetőt az egyének magánszférájának és személyes adatainak védelme érdekében. A jelen nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt a honlapunk (http://karnevalsavaria.hu, a továbbiakban: Honlap) felhasználóiról és a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban együttesen az „Érintettek”) személyes adatainak kezeléséről. Szolgáltatásainkat 16 év alatti Érintettek (a továbbiakban „fiatalkorúak”) nem jogosultak használni, és kérjük, hogy fiatalkorúak semmilyen személyes adatukat ne adjanak meg a Társaság számára.

Kérjük, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot Honlapunk általános Felhasználási Feltételeivel együtt olvassa át.

A jelen közlés frissítése útján bármikor módosíthatjuk a Honlap Adatvédelmi Nyilatkozatát, és szükség esetén kérni fogjuk Öntől a változások elfogadását. Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi frissítésének időpontját a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat tetején lévő „utolsó frissítés időpontja” felirat melletti dátum mutatja.

KI AZ ADATKEZELŐ?

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: GDPR) 4. cikk 7. pontja alapján az adatkezelő a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (székhelye: 9700 Szombathely, Király u. 1-3., cégjegyzékszáma: Cg. 18-09-110266; a továbbiakban „mi”, „minket” vagy „Társaság”).

KI AZ ADATFELDOLGOZÓ?

GDPR 4. cikkének 8. pontja alapján a Társaság megbízásából az e.Sence Technology Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9761 Táplánszentkereszt, Gyöngyös utca 3., cégjegyzékszáma: Cg. 18 09 109282

MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

Személyes adatokat azért kezelünk, hogy az Ön által kért szolgáltatásokat tudjuk nyújtani Önnek.

Az adatkezelés célja lehet, hogy

 • minél pontosabb segítséget nyújthassunk a Savaria Történelmi Karnevál kereskedelmi vásárába történő jelentkezéshez;
 • teljesítsük a Honlapon keresztül benyújtott kéréseit, válaszoljunk kérdéseire vagy megkereséseire

(a továbbiakban együttesen a „Szolgáltatások”).

Az Érintettektől gyűjtött személyes adatokat a Társaság és megbízott adatfeldolgozóink munkatársai kezelik a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig. Személyes adatait mindig bizalmasan kezeljük, és kizárólag a Szolgáltatások nyújtásának törvényes és indokolt céljaira, az Ön hozzájárulásának erejéig használjuk fel.

Ilyen cél lehet többek között:

 1. teljesítsük a Honlapunkon keresztül benyújtott kéréseit, válaszoljunk kérdéseire vagy megkereséseire;
 2. a Szolgáltatásainkat igénybe vevő Érintettek azonosítása;
 3. az Ön által benyújtott kérelem vagy igény állapotának nyomon követése;
 4. a Szolgáltatásink Ön általi igénybevételére vonatkozó adminisztrációs értesítések vagy kommunikációk küldése;
 5. Szolgáltatásaink minőségének mérése és javítása, ideértve a webanalitikai és statisztikai célokat;
 6. csalás, visszaélés elleni védekezés vagy ezek megelőzése, valamint a Honlapunkon keresztül folyó kommunikáció biztonságának biztosítása;
 7. ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása, panaszkezelés, valamint az Adatkezelési Nyilatkozatunk és Felhasználási feltételeink érvényesítése.

Személyes adatait továbbá az Önnel előzetesen közölt egyéb célokra is kezelhetjük, amennyiben ezek az egyéb célok közvetlenül kapcsolódnak a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célokhoz, és azokkal összeegyeztethetők.

MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Amennyiben a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat másként nem rendelkezik, az Ön személyes adatainak kezelése – főszabály szerint – az Ön önkéntes és szabad akaratából adott hozzájárulásán alapul (a GDPR 6. cikk (1) a, pontja és 9.cikk (2) bekezdés a, pontjának és az az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően). Önnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájárulás alapján történt adatkezelés jogszerűségét. Ha Ön a kért személyes adatokat nem bocsátja rendelkezésünkre, úgy Szolgáltatásainkat nem tudjuk önnek nyújtani.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTHETÜNK?

Tevékenységünk során, a fent jelzett célokra az alábbi adatait kezelhetjük:

 • Vállalkozás neve, székhelye, telephelye, vállalkozás adószáma, cégjegyzékszáma, hivatalos vezetőjének neve, E-mail cím: Ezen információk segítségével tudjuk jelentkezését befogadni a Savaria Történelmi karnevál vásárára, valamint ezek alapján tudjuk a Társaság és a jelentkező között létrejövő szerződéses jogviszonyt létrehozni.
 • Üzenetre vonatkozó információ: rögzítjük az Önnel folytatott kommunikációnkat, ideértve az Ön által benyújtott panaszokat, a nyilvántartásban rögzítjük a kézbesítési visszajelzéseket is, hogy megfelelő ügyfélszolgálati szolgáltatásokat tudjunk Önnek nyújtani és kezelni tudjuk panaszát.
 • Honlapon elérhető Szolgáltatások során Ön által önkéntesen megadott információk
 • Általános használatra vonatkozó információ: vagyis olyan információk, amelyek arról tájékoztatnak minket, hogy Ön hogyan veszi igénybe Szolgáltatásainkat, amikor Honlapunkat használja. Ennek része a viselkedés megfigyelése és beállítások közötti keresés, a Honlapunkon történt kereséseiről és a böngészőben végzett tevékenységéről készült nyilvántartás. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy az Önnek nyújtott Szolgáltatásainkat mérjük és javítsuk, valamint azonosítsuk azokat a területeket a Szolgáltatásaink minőségében, amelyeket még javítanunk kell.

Szolgáltatásainknak nem célja, hogy az Érintettektől személyes adatokat gyűjtsünk.

HOL TÁROLJUK AZ INFORMÁCIÓKAT, ÉS KI LÁTJA AZOKAT?

Kizárólag a Társaság és a portál szerkesztési és karbantartási feladatait ellátó E-Sence Kft. azon engedéllyel rendelkező munkatársai férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek az adott adatokra tevékenységük végzéséhez feltétlenül szükségük van. Személyes adatait harmadik személyeknek, külső szerveknek vagy szervezeteknek csak és kizárólag abban az esetben adjuk ki, ha Ön az adattovábbításhoz hozzájárult, illetve, ha az adattovábbítást jogszabály írja elő vagy engedélyezi.

Titoktartási megállapodás megkötését követően harmadik személyeket bízhatunk meg adatfeldolgozási szolgáltatások nyújtásával.

MEDDIG ŐRIZZÜK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg az kezelésük céljának teljesüléséhez szükséges, tehát amíg Szolgáltatásainkat igénybe veszi, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok azok további kezelését (tárolását) írják elő. A személyes adatokat töröljük, ha

 1. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
 2. Ön tiltakozik az adatkezeléssel szemben, és az adatkezelésre nincs elsőbbséget élvező törvényes jogalap, illetve, ha Ön tiltakozik adatai közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen;
 3. a személyes adatok kezelése jogellenes módon történik;
 4. a Társaságra vonatkozó valamely jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat törölni kell.

Személyes adatok nem törölhetők, ha az adatkezelés olyan jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely a Társaságot adatkezelésre kötelezi, illetve a Társaságra ruházott közfeladat végrehajtásához vagy hivatalos hatósági jogkör gyakorlásához szükséges (amennyiben vannak ilyenek); közérdekű, tudományos vagy történelmi kutatási célok, illetve statisztikai célok megvalósításához szükséges; vagy a Társaság követeléseinek megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

HOGYAN BIZTOSÍTJUK AZ ADATOK SÉRTETLENSÉGÉT, HELYESSÉGÉT?

Minden célszerű és indokolt lépést megteszünk annak biztosítására, hogy az általunk tárolt személyes adatok helyesek legyenek. Kérjük, hogy adatait aktualizálja, és értesítsen minket, ha a nekünk megadott adataiban bármilyen változás következik be.

HOGYAN VÉDJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Megteszünk minden szükséges lépést a személyes adatok biztonságának védelme érdekében, hogy megakadályozzunk minden illetéktelen vagy véletlen hozzáférést, gyűjtést, felhasználást, közlést, másolást, módosítást, kiadást, törlést vagy egyéb, jogosulatlan felhasználást. Felhívjuk a figyelmet, hogy az információk elektronikus úton történő továbbítása soha nem lehet teljesen biztonságos.

MILYEN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI VANNAK?

Ön jogosult kérni a hiányos, hibás, nem megfelelő vagy elavult adatok törlését, helyesbítését, megjelölését vagy zárolását. Amennyiben úgy véli, hogy az általunk kezelt adatai hiányosak, helytelenek vagy elavultak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a szükséges helyesbítést huszonöt (25) napon belül elvégezhessük. Minden célszerű és indokolt lépést megteszünk annak biztosítására, hogy az általunk kezelt személyes adatok helyesek legyenek. Az olyan személyes adatokat, amelyek helyességét vagy naprakész állapotát Ön vitatja, de kétséget kizáróan igazolni nem tudja, megjelöljük. Ön kérheti személyes adatai törlését, azonban jogszabály előírhatja számunkra, hogy az ilyen adatokat megtartsuk (illetve, hogy zároljuk vagy jelöljük meg az ilyen információt bizonyos időre, amely esetben a törlési kérelemnek csak az ilyen követelmények teljesítését követően teszünk eleget).

Jogosult továbbá tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére vagy továbbítására kizárólag valamely szerződéses kötelezettség teljesítéséhez, a saját jogos érdekünk, az adatokat átvevő személy vagy egyéb harmadik személy érdekeinek érvényesítéséhez van szükség (kivéve, ha az adatkezelés kötelező); továbbá, ha azt a jogszabályok megengedik. A tiltakozást a benyújtásától számított tizenöt (15) napon belül kivizsgáljuk. Amennyiben a tiltakozást illetően hozott döntésünkkel nem ért egyet, Ön jogosult a kifogást elutasító döntés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül bírósági eljárást kezdeményezni.

Amennyiben úgy véli, hogy adatvédelemmel kapcsolatos jogai sérülnek, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat, illetve a Társasággal szemben bírósági eljárást kezdeményezhet, amelyben kérheti a személyes adatok jogellenes kezelése, illetve az adatbiztonsági követelmények megsértése eredményeként elszenvedett kárának megtérítését is. Tájékoztatjuk, hogy perindítási kérelmével a magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.